คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2566 (เผยแพร่วันที่ 29 ก.พ. 67)

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2566 (เผยแพร่วันที่ 29 ก.พ. 67)