คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาส 1 ปี 2567 (เผยแพร่วันที่ 13 พ.ค. 67)

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาส 1 ปี 2567 (เผยแพร่วันที่ 13 พ.ค. 67)