ผลการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และส่งคำถามเป็นการล่วงหน้า (เผยแพร่วันที่ 29 ก.พ. 67)

ผลการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และส่งคำถามเป็นการล่วงหน้า (เผยแพร่วันที่ 29 ก.พ. 67)