จดหมายแจ้งผุู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการเสนอวาระการประชุม รวมถึงส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท (เผยแพร่วันที่ 22 พ.ย. 66)
1 2 4